Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [13]

1 A die XVIII de marçu de MCCCCXXXI.

2 Est dadu comandamentu a calonicu Marchuçu de Lacon qui depiat comparrer daenanti nostru a rechesta de Petrelu, su quale Petrelu est comparsidu daenanti nostru cum una litera de Pedru Spanu demandande rasione de certa quantidade de dinaris qui li degis dare secondu qui aparet pro una pulica scrita de manu bostra; 3 et pertantu mandamus bos comandande, suta pena de liras cinbe, qui buis siades daenanti nostru infra dies tres pro fagher contentu assu ditu Petrelu pro parte de scritu Pedru Spanu;

4 et in quantu non beneredis bos imus proceder adossu de danos et de ispesas segondu qui raxone et iusticia bolet.