Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [104]

(c.23v.) 1 †…† triulas †…† <comand>amentu dadu <per isu honorabili vicariu canonigu> Paulu Pynna vicariu <de Sorra ad canonicu> Barisone de Serra, canonicu desa villa de Buruta, qui non depiat celebrare missa per totu su episcopadu et, etiam deus, qui non debiat faghere sacramentu alcunu apertinente adsa eccle- sia infini ad ateru cumandamentu nostru, et pertanto inde faghi- mus in custu registru memoriale. 2 In cantu essat foras dessu cumandamentu amus proceder supra esse.