Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [103]

1 A dies X de santu Andria MCCCCLXXXV.

2  Etsendo  in  su  capidulu  su  venerabile  arquiprede  Pedru  de Tamianu, in su capidulu de Sorra celebradu in santu Nicola de Siloghe per isu multu reverendo canonico Pedru de Serra et vicariu de Sorra, aet dadu su ditu vicariu juramente asu ditu archi- prede Pedru comente et ploanu de Mores et canonigu de Sorra, ço est canonicu de Niedu; 3 su cale sacramentu li aet dadu pre- sente totu su venerabile capidulu, in su gale sacramentu supra sancti Dei evangeli de observare iustamente et legalemente totu sas constitutiones, sas quales si apertenent observare beneficiadu in su ditu episcopadu et non vener contra adsa menssa episcopa- le, et gasy su ditu vicariu li at asignadu adsu ditu ploanu et cano- nicu, sedem in choro et vocem in capitolo, 4 et gaxi su archipre- de et canonicos lu aent ricividu pro frade et conpagno et daduli de bonu celu oschulu s’unu ad s’ateru, in su gale est istadu su donno de †…..† archiprede Tilipu Uda, canonicu Leone, cano- nicu †…† Andria Seque †…† canonicu Julianu de Coros, cano- nicu †…†

 

 

[103], 2 ≡ Mores
[103], 3 dopo sacramentu] ≠ parola illeggibile