Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Condaxi Cabrevadu – Carta 38

[c. 23v]

(È assente la datazione)

1Christolu Melas de Aristanjs, jn su suu ultjmu testamentu, hat testadu et lassadu assa Eclesia de Sanctu Martjnj dessos Apendixios de Aristanjs totu cuddu cunjadu sou, qui tenet jn juridixiones et terretorios dessa dita citade, postu et existente jn sas argiolas de Port’e Pontj, dessu cale sas venerandas sorres jndi fatana de jssu sas liberas voluntades. 2Et gasi eo Jacu Deltoro, notariu publicu de s’artj dessa notaria, mediantj su cumandamentu, autoridadj e poderj a mie dadu dessu signore Archjbiscobu de Aristanis, naro aher recidu su juramentu dae donno Francescu Mersei, jurande et narande de qui jssu tenet et possedit su ditu cunjadu; 3e comente e signore e possehidore de jssu, jndi fahet ostentaxione dessa carta de compara eo vendixione fata dessu procuradore dessa dita Eclesia, cun consentjmentu e voluntade dessas venerandas sorres dessu monasteriu, su cale cunjadu si l’ahana dadu ad olivellu, et pro nomjnj de olivellu paga’nde omnj Anno et jn perpetuum soddos qujnbe de oljvellu assa Eclesia de Sanctu Martjni, su cale si obligat de nou pagarelu. 4Et simul jndi ade sas confrontaxiones dessu ditu cunjadu, su calj tenit conca e fague assu cunjadu de Juhannj Murru, via mediantj, peis assu cunjadu de prehidj Johannj Castaj, costadu s’unu assa vigna de prehidj Barçolu Pontj, via mediantj, e diss’ateru ladus tenet assu cunjadu de Madonna. 5Et gasi su ditu Franciscu Mersei debet solvere et pagare su oljvellu de soddos qujnbe assa clesia de Santu Martjnj____soddos V, dinares____

Sul margine sinistro:
Nota de testamentu:
Franciscu Mersei pagah[a]t assa presentj.

Hjeronjmu Merser pagahat mo.

Este olivell paga Mossen Juan Merçei.

El †..† Luys Deroma por Don Pedro Trogu.

***

38.1 dessu] daessu.

38.2 Su donno compare un segno di abbreviazione.

38.2 Francescu Mersei]. Qualche dubbio permane sulla parte finale del cognome che risulta Mersei nel corpo del testo e Merçei nella penultima annotazione a margine, mentre si legge chiaramente Merser sia nella nota a margine vergata dalla stessa mano principale, sia nella successiva. Un donu Franciscu Merceri viene menzionato anche nel Condaghe di S. Chiara cit., alla c. 35v, in un atto risalente ai primi anni del 1500.

38.4 Barçolu] Barcolu.

38.9 Seguono el due lettere maiuscole puntate difficilmente decifrabili.