Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Condaxi Cabrevadu – Carta 33

[c. 21r]

1Die quinta mensis septembris anno a nativitade Domini millessimo quingentessimo vigesimo nono

2Nicholau Mannias de Aristanjs, jn su suu testamentu, hat testadu et lassadu, pro s’anjma sua, qui subra su cannedu sou, qui tenet et possedit jn terretorios dessa dita citade, postu et existente jn su quarterj de Pontj Mannu, si paguet domnj Anno et jn perpetuum soddos qujnbe de oljvellu assa Eclesia de Sanctu Martjnj dessos Apendixios de Aristanjs. 3Et gasi eo Jacu Deltoro, notariu publicu de s’artj dessa notaria, mediantj ssu cumandamentu, autoridadj e poderj a mie dadu dessu signore Archjbiscobu de Aristanjs, naro aher recidu su juramentu dae Mossen Franciscu Ratu, jurande et narande de qui issu tenet et possedit su ditu cannedu jn su propriu logu dessu quarterj de Pontj Mannu; 4e comente e signore e possehjdore de jssu, jndi fahet ocularj ostentaxione dessa compara fata, cun obligaxione de pagare quinbe soddos de oljvellu assa Eclesia de Santu Martjnj de Aristanjs, obligandesi de nou pagarelu. 5Et simul jndi ade sas confrontaxiones dessu ditu cannedu, su cale tenet conca e fague assa vigna de Donna Maria Murru, s’uturu de Pontj Mannu jn mesu, peis assu Erriu de Pontj Mannu, costadu s’unu assa bjngia de Mossen Antonj Mancosu, e diss’ateru costadu tenet ad un’ateru cannedu de Franciscu Tillia, qui est pigadu assu pontj. 6Et gasi su ditu Mossen Franciscu Ratu, debet darj e pagarj su oljvellu de soddos qujnbe assa Eclesia de Sanctu Martjnj____ soddos V, dinares____

Sul margine sinistro:
Nota de testamentu:
Franciscu Ratu pagahat assa presentj. gontjnj Cannavera pagat assa presentj.

Agora paga Mossen Nicholau Cannaveras.

Agora paga señora Angela Pira

Los herederos de Joseph Santo.

El dotor Vidili

***

33.1 vigesimo] vingesimo.

33.2 su cannedu sou]. Il canneto qui menzionato compare anche in una nota del Brogliaccio di S. Martino. Alla c. 24r si legge infatti: A XVIII de omnia Santu. Aristanis. Donna Francisca Ratu possedit uno canedu, postu in su quarteri de Ponti Magnu, tenit cabiza a sa vinga de dona Maria Murru, peis a su eriu, ladus unu a su canedu de dono Franciscu Tilia, qui est pigadu a su ponti de ladus, un ateru a sa vinga de maistu Antoni, pro qui fudi tot’una, qui pagat in totu treinta octo sodus. Su quali canedu fudi per inantis vinga qui posediat sos heredis de maistu Julianu Filigas, su quali doni anno pagat di ollivellu a Santo Martini sodus XXXVIII s. L’anno di datazione, che non compare esplicitamente, è probabilmente riconducibile a quello della nota precedente, che compare nella stessa c. 24r, e dunque il MCCCCLXXII.