Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado [75]

1Coiuvedi Furadu de Ienna cun Alaberta Carru; fegerunt ·II· fiios: Luxuria a Genua e Ianne a clesia. Argentata || [c.34v] a clesia et Olisae a iudice. 2Testes: Petru de Serra curadore de factu et Goantine de Sivi, maiore de scolca cun tota scolca sua.