Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado [208]

1In nomine domini. Amen. Ego Pedru priore de Bonarcadu faço regordatione pro kertu ki fegi pro su fundamentu ki poserat Mariane d’Orruu de Nuragi de vinias ad sancta Maria de Bonarcadu in Villalonga. 2Kertei in corona de logu in Aristanis, sendo in kida de berruda Troodori Seke. 3Kertei cun sos homines c’aviant levadu || [c. 87v] custu fundamentu: preideru Constantine de Bosa et Mariane de Sivi et Constantine d’Orruu de Villalonga et ipsos frades et Pedru de Varca. 4Poseruntimi a mimi et ad ipsos a postu k’eo benne cun sa carta mia. Benni ego assu postu et ipsos non bennerunt. 5Et osca poserun ateru postu a mercuris de senudu. Benni ego et ipsos non bennerunt. 6Et osca poserun atteru postu a dominiga de palma. Benni ego et ipsos non bennerunt. 7Plakit assu markesu et a totu sos liveros cantos furunt cussa die in corona ki mi torrarint custu fundamentu pro gantu naravat sa carta mia ki non mi ’nde kertaret plus perunu homine, c’avia ego binkidu per rasone. 8Et osca iuredi s’omine meu in fatu de sa carta. 9Et poserunt assu curadore, a Troodori Seke, pro torraremi su fundamentu, custu pro ki kertei et binki. 10Testimonios: Troodori Seke et Mariane de Sii et Gostantine de Martis et Barusone Sportella et Pedru de Nurki et Cerkis d’Orruu et Gunari de Barca de Bauladu et Gunnari d’Uras maiore de buiakesos, et Pedru Paganu cancelleri. 11Et ipse Troodori Seke bennit, sa persone sua, a Billalonga et torredimi custu fundamentu iurandonde custos homines pro testimonios: Goantine de Varca et Pedru de Varca et Petru Littera et Fu- || [c. 88r] radu Casilis et Troodori Urçaki et Goantine de Mogoro et Goantine Zukellu.

 

208 La scheda riproduce la scheda n. 2. La I iniziale maiuscola è di dimensioni alquanto grandi e si estende verticalmente per l’altezza di due righi, sì che i primi due righi sono rientrati per lo spazio di circa due lettere.
208.5 poserun] posserun.

208.7 ki non mi ’nde kertaret] ki non mindet kertare. L’emendamento s’impone da sé; in ogni caso nel ms. alla scheda n. 2, di cui questa è una replica, si trova la lezione che pongo qui a testo.