Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado [207]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[c. 86r] 1ri e collat totue pus flumen de Ilbai et ergetsi in issa scala dessu fruscu ue partent de pare cun su saltu de sanct’Eru e benit a Petra de scudu e falat assu bau d’Ursiarsida e falat totue pos flumen de Cannavaria e falat a bau de Sinias u’est sa figu alba et cue s’afliscat cun Mambari. 2E dolli sa parçone ki fuit de donnu Piçiellu de Sezo ki poserat isse a sanctu Iorgi de Calcaria cando la fegerat a nnou, cun issa segadura de su saltu d’Aidugocippu in co llu ingirat a iaga de Troodori de Pau: 3e benit a ariola de Titiriu e benit a funtana de kercu et segatsi de pare cun su saltu de Mariane d’Orruu et getatsi a iscla de kerbu et falat post flumen a nurake d’Olyxandru et fliscatsi in Aidugocippu; 4et issa domestiga de Cobulas e issa parçone c’aviat in Seço cun fiios d’Asinari cun onnia causa issoro e issa parçone de Sobro e de Çeçerni cun issa binia de Recenzario cun serbos, cun ankillas suas de iuale et cun omnia libertados suos. 5Poniollos et afirmollos in manu dessu priore ki ll’appat benedicta sa parçone de donnu Piciellu cantu aviat per totu logu in co narant cartas suas. ||
[c. 86v] 6E domo de Vesala cun segadura dessu saltu de Vesala ki ll’est in giru dave su nurake de Vesala e benit a nuraki pikinnu et benit a Masoniu de Causare e benit a masoniu de Serra de Tremaza e calat assa mura de Mambari e afliscatsi in issu nuraki de Vesala.
7E domo de Miili pikinnu cun omnia cantu aet donna Tocoele ki fuit donna de logu, mugere de iudice Comida de Salanis et fegit issa sa clesia illa a nou ponendove tota sa villa de Miili pikinnu ki fuit sua peguiare senae avere parte nen liveru nen serbu aienu, 8cun terras et binias et servos et ankillas et libertados et saltu ki si segat dave sa cinniga de figos de Milianu et benit assu grisaione dessa cotina sutta su munimentu dessas tesones, 9et benit assa pedra dessa grugi d’ena de Cerkis et benit assas pedras d’ariola de donna et collat su termen de domestia de Comida et collat a funtana de Maganse, 10et benit a ariolas de Campu totue via de Tune et clompet a nuraki pikinnu et levat sa via vetere assu castru de muru de Comida et falat assa cinniga ulpina de mata de Gausa- || [c. 87r] ri 11et ferit assa iaca dessu padru de Guppurriu et falat totue deretu flumen a binias de muru et falat assa funtana priva d’Orruinas et falat flumen et afliscatsi in ipsa cinniga de figos de Miliana; et dessu saltu d’Oiastru parçone cantu aviat, gasi illi·lla confirmo.
12Et confirmolli ego iudice Petrus d’Arboree a icustu monasteriu toto sa parçone de donna Tocoele et dessas terras d’afiiu, ki derat pro armari sa clesia et issu monumentu suo. 13Si llis barigat kimbe annus de fagere custu serbizu, frates suos, a ki llas derat, torrent sas terras a clesia.
14Et confirmolli sa domo d’Erriora cun onnia cantu aet cun terras, cun binias, cun serbos et ankillas et cun onnia masone. 15Et confirmolli sa domo de sancta Barbara de Turre cun onnia cantu aet, cun terras, cun binias cun serbos et ankillas.

 

207 La scheda riproduce parte della scheda 1 a partire da 1.15.
207.1 pus] plus.
cun] aggiunto sul margine destro all’altezza della seconda riga della carta. Cannavaria] scritto a cavallo del rigo: cannau/uaria
207.2 a nnou] annou.
cun issa] scritto a cavallo del rigo: cu/nissa
207.6 La E iniziale maiuscola è di dimensioni alquanto grandi e si estende verticalmente per l’altezza di due righi, sì che i primi due righi sono rientrati per lo spazio di circa due lettere.
207.7 La E iniziale maiuscola è di dimensioni alquanto grandi e si estende verticalmente per l’altezza di due righi, sì che i primi due righi sono rientrati per lo spazio di circa due lettere.
207.14 La E iniziale maiuscola è di dimensioni alquanto grandi e si estende verticalmente per l’altezza di due righi, sì che i primi due righi sono rientrati per lo spazio di circa due lettere.