Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

‹II. De qui tractarit traicioni o desonore›

1‹I›tem ordinamus qui si alicuna persone tractarit over consentirit causa alicuna prossa cali perderemus honore, terra over castellu de custas qui hamus hoe o de cussas qui aquistaremus dae como innantis, deppiat esser istrasinadu a choa de choallu per tottu sa terra nostra de Aristanis e poscha infini assa furcha, et inie si infurchet per modu qui ’ndi morgiat.

2Et issos benis suos tottu depiant esser confuschados assa corti nostra, et si ve[ramente] qui in caxu qui su ditu tractadori avirit mujere ‹et esseret coiada assu modu sardischu, que sa dicta mugere› appat sa parti sua sença mancamentu alcunu, secundu qui in su supra‹scriptu› capidulu si contenet. 3Et si avirit appidu mujere per inantis assa sardischa dessa cali avirit alicunu figiu over figios, cussu figiu over figios comenti et heredes de cussa [mama] issoru appant et avir deppiant sa parti issoru dessos benis preditus secundu sa usança sardischa sença manchamentu alchunu, secundu qui est narado de supra prossos ateros. 4Et si esseret coiada a dodas ad modu pisanischu appat su simili sas dodas suas sença alc[uno] ma[nc]hamentu, pro qui non est rexone qui issos perdant per culpa e deffectu dessu padri over dessu maridu.

5Et semper si intendat qui [ciaschuno c]red[itore] qui avirit a r[iciver inantes que su dictu maleficiu esseret perpetradu et factu qui siat paghadu de tottu que iustamente at mostrare qui appat a reciver].

 

  1. ‹et esseret… mugere› | integro secondo A
  2. prossos ateros | prossas ateras ; prossos atteros A