Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

‹XLII. De qui levarit prestanza›

1‹I›tem ordinamus qui ‹si› alcuna persone, de chaluncha gradu [ove]r istadu siat, at levari de alcuna persone prestança, acomandicia over depido alcuno in credença over in atteru modu, cum carta o sença carta, 2et non at pagare ad icussu qui ad avir prestadu, acomandadu over fatta credença infra su tempus qui inter issos at essere postu, et ‹de› çiò at essere legitimamenti convinctu, 3su officiali de cusu logu ad requesta dessu creditore qui at avir a rrecivir deppiat faguere tene et mitere in pregione ad su dittu debitore dae liras III in susu, exceptu si su dittu debitore darit pagadoris assu dittu creditore de ’llu pagare [in]fra [dies VIII: qui in] custu casu no ’llu deppiat mite[r in pregione. 4Et si non dat] sos dittos pagadores, qui istit in pregione [infini qui at aviri satisfactu su dictu depidu, supta pena ad icussu officiali qui contra faghirit de libras X et de paghari su dictu deppidu dae ssé over daessos benes suos].

 

  1. de chaluncha gradu | de alcuno gradu ; de chaluncha gradu A // at levari | qui at levari ; at levare A