Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

XIII. Strada

1Constituimus et ordinamus qui si alcuna persona esseret tentu per robaria de strada publica et est·inde binchidu, siat inpicadu qui ’ndi morgiat in cussu loghu hoe ad avere fatu sa dicta robaria et non campit pro dinari alcuno. 2Et in casu qui fagheret sa dita robaria foras de strada publica, zò est in villa o in campu o in saltu, sos hominis de sa dicta villa hui ad fagher sa ditta robaria siant tenudos de tenni cussu tali robadore et batiri·llu assa corte. 3Et si ’nd’est binchidu, paghit assa corte libras .cc. dae sa die qui adi essere iuygadu a dies bindighi. 4Et si non paghat issu over atero homini pro se, infurchent·illu qui ’ndi morgiat. 5Et si non lu tenerent sos hominis de cussa villa, paghit sa villa manna libras .l. et issa villa pizina libras .xxv. et isso dampno a qui ad essere factu, et niente de minus deppiat·illu denunciare assa corte infra dies .xv. et siat isbandidu dae sas terras nostras. 6Et si per alcuno tempus benneret in forza nostra, paghit sa suprascripta pena si sa dita robaria avirit fatu foras de strada publicha. 7Et si non paghat siat iusticiadu in persona secundu qui est ordinadu in su presenti capidulu et issos benes suos si confischint assa corte, reservando sas ragiones de sas mugeres secundu qui per inantis est narradu in casu qui esseret iusticiadu in persona.

 

13.6.       suprascripta] secunda