Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

XCIX. De coyanza et heretamentu

1Item ordinamus qui si alcuna femina si coiarit a mmodo sardischo over a dodas et morret et lassarit alcunu figiu piciu, si cussu figiu piciu morret poscha senza legitima aedadi de annos .xviii., qui su padri dessu ditu ceracho succedat et appat sa heredidadi dessu dictu figiu suo. 2Et simigiantemente sussedat sa mamma assu figiu pixinu in cussus benes qui ’lli furuntu romasidos de su padre, exceptu qui ssu padre over sa mamma avirint factu testamentu. 3Qui in cussu casu si deppiat observare su ordini de cussu testamentu et issa voluntadi dessu testadore.