Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

V. De venenu

1Item ordinamus qui si alcuna persona maschiu o femina darit ad mandigare over a biere alcuno venenu malu o tosighu dessu quali poderet morri su homini over sa femina a qui esseret dadu, si ’ndi esseret confessu over qui illi esseret provadu legittimamenti, et morret·inde su homini over sa femina ad qui esseret dadu, si est homini cussu qui adi fattu su dictu mali, siat infurcadu qui ’ndi morgiat. 2Et si esseret femina, siat arsida et non campit pro dinari alcuno. 3Et si cussu ad qui si lu darit su dito toscho over venenu no ’ndi morrit ni avirit mancamentu dessa persona, siat·illi segada sa manu destra et pro dinari alcuno non campit qui non li siat segada. 4Et issu simili siat condempnadu cussu qui si accatarit in culpa et in consentimentu de tali casu. 5Et intendat·si qui cussu qui at aviri comissidu su dictu maleficiu paghet et pagare deppiat sas dispesas, manchamentos, dampnos et interesses qui at aviri appidu et incursu chussu a quini esseret dadu su ditu venenu, gasi de mehigos comenti et de meighinas et ateras causas necessarias, a provigione de duos o tres bonus hominis electos pro issa corti.

 

5.1.         over sa femina a qui esseret dadu] over sa femina o a qui esseret dadu
5.5.         meighinas] meighissas