Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XVII – XX

Relazione dell’arrivo e della fermata nella Città di Alghero, dal 1 al 5 luglio 1619, del Principe Filiberto di Savoja.

(1619. – 1 al 5 luglio).

Dagli Archivi municipali della città di Alghero.

Ini Dei nomine. Amen.

Relaciò de la Vinguda del Señor Princip Philibertus.

Dilliuns al primer de Juriol 1619 (1) arribà en lo Port del Comte districte de la Ciutat del Alguer lo Serenissim Señor Princep, fill de Serenissim Señor Duch de Saboya, y Nebot dell’Invictissim Rey Don Phelip Nostre Señor, Gran Prior de Castella, del Orde de Sanct Joan, y Generalissim de la Mar a last res hores passat mitg jorn ab dessept Galeres, y haventlo sabut los Consellers de aquella ab un Cayco de dites Galeres, de que Sa Altesa venìa en elles, encontinent la dita Ciutat feu armar dos fregates, en la una de les quals avìa lo Magnifich Don Angel Manca y Deprado Conseller en Cap de dita Ciutat, en compañia de Don Pere GAYA, Y DE Don Diego Gaya, del Barò de Montilleò Frañco de Roccamarti, de Don Antonii Angel Carcassona, de Juan Melaj Romaguera, y de Antoni Jaume Secretari, y Sindich de dita Ciutat, y en l’altra los Massers, y Criats de aquells, y ab ellos arribaren en dit Port del Comte, y essent a prop de la Galera Real, que anava Sa Altesa, y vehent la Insigna de la Ciutat manà baxar la escala de la popa de ma esquerra; ahont baxià un Gentilhome de la Camara de Sa Altesa, y dix – Suban Vuestras Mercedes – y allergant la mà ayudà a pujar al dit Conseller y demes Cavallers. Essent dast de dita Galera encontinent que entrassen lo dit Conseller y Cavallers en la popa ahont era Sa Altesa, al qual le dit Conseller en Cap donà la ben vinguda de part de dita Ciutat apres de aver fet les solites reverencies y serimonies, y Sa Altesa responguè a dita embaxiada, que estimava en mucho essa voluntad, y lo agradeciò, estant sempre tots descaperussats, y axibè lo Señor Duque de Turso, y altres Cavallers que estavan ab Sa Altesa, y per molt que señialà moltes voltes al dit Conseller en Cap que se cubris, aquell no se cubri sinò que estiguè descaperussat com los demès, y Sa Altesa demanà al dit Conseller en Cap moltes particularitats de la Ciutat, y del estat, en que estava, y si se trobarian provisions per la Armada, y apres de assò estingueren circa de un quart de hora tractant de cassa, y altres coses del Regne ab molta afabilitat, y rostro risueño, y dix al dit Barò de Montilleò que folgarìa che altre dia se li agues consertat una cassa en dit Port del Comte, y tractades estes coses lo dit Conseller en Cap se dispedì de Sa Altesa ab tots los demes que lo accompañiavan als quals saludà de hu en hu, anant accompañiantles fins la escala lo dit Señor Duque de Turso, y lo dit Gentilhome, que los ayudà a pujar en Galera.

En lo endemà dimards a dos del mes, dia de la visitaciò de Nostra Señora partiren per dit Port del Comte lo dit Barò de Montilleò, Don Gavì Manca Canongie desta Santa Iglesia ab la Prebenda de Orany, Don Pedro Amat, Don Pedro Gaya, Don Diego Gaya, Joan Melay Romanguerà, lo Doctor Pere Guyo, i molts altres Cavallers, y Ciutadans Cassadors am molts Gossos, y aparell de Cassa, y essent arribats en dit Port del Comte feren saber a Sa Altesa de com estvan alli los Cassadors per servirlo en la Cassa, que havia manat al dit Barò, y subito baxià an son Cayco Sa Altesa, y en sa compaia Don Diego Pimentel, lo Señor Duque de Turso, y altres Gentilhomes, y tots baxarien en terra, excepto lo dit Duque de Turso, y Sa Altesa pugìa en un Cavall Alasan que lo dit Barò de Montilleò li tenia aparellat per dit efecte, y volent dit Barò calsar a Sa Altesa los esperons li dix – no los ha menester este cavallo -, y fent les casses de Calallonga, y Timidonis mataren molts moflons y altres Casses, de las quals Sa Altesa mostrà gran content, y apeantse per voler tirar ab escopeta, lo dit Barò lo portá en una posta (2) y giunts los dos estigueren un rato, y no hy haguè occasiò de tirar, y manà ak dit Barò que se cubris per lo sol, com lo feu desprès de haverlohi manat moltes voltes, y estant en dit puesto alguns cassadors portaren moltes casses mortes de que se folgà Sa Altesa de veure, y a les hores se tornaren a cavall, y essent en lo embarcador se apearen, y lo dit Barò li suplicà li fer merced de honrarlo en acceptar lo dit Cavall, y Sa Altesa manà, que axi com estava ensellat, y enfrenat lo embarcassen, lo que se feu despres de ser montat en Galera, y lo dit Barò li feu un present de moltes carns, y carregues de neu.

La dita Ciutat deu servici a Sa Altesa de un present de dos cents multons, vynt y sinch botes de vy y sinquanta vaques las quals coses estavan aparellades en lo Portal de la Mar y embarcaren per portarles en las Galeras, los Soldats, y gent de ditas Galeres daren a saco a dit present, y entre ells se repartiren, y perque Sa Altesa sabes lo que la dita Ciutat, trahent forses de sa flaquesa, lo havia desigiat servir ab dit present, trametè a Sa Altesa una embaxiada ab lo Conseller ters Francisco Saba, y ab lo dit Sindich Antoni Jaume, los quals feren a saber a Sa Altesa les dites coses, y que se servis acceptar, y tenir a be, y perdonant lo attreviment de presentar a Sa Altesa cosa de tant poca consideraciò per a tant gran Prinçip, lo qual responguè, que lo estimava en molt, y que en les occasions lo regonoxerìa.

Lo digious a 4 de dit, que fonch lo die de dit present, abaxieren les Galeres del Port fins devants les muralles desta Ciutat, y hans que dassen fondo, la Ciutat saludà ab tota la Artillerìa dos voltas, y la Real ab altres dos Galeres saludaren la Ciutat ab vint tirs, y estigueren tot aquell die embarcabt vitualles, y lo Tercio que estava alojat en esta Ciutat y en la de Sasser.

De la dita Ciutat de Sasser vinguè lo Noble Don Enrique de Sena Governador de aquest Cap, y en sa compañia lo Compte de Sedilo, Don Bernardi de çervellò Germà de dit Compte, y lo Noble Don Joan de Ondrada, Jugie de Cort del present Regne, Don Pedro de Molinas, y Don Hyeroni de Sena Capità ordinari de Sa Magestat, les quals anaren al dit Port del Comte, y daren la ben vinguda a Sa Altesa, y lo dit Compte de Sedilo li fer present de un Cavall, y de molts moltons, vaques, gallines, y vj; axibè lo Reverendissim Señnor Don Laurentio Nieto Bisbe del Alguer anà accompañat de sos Canongies en dit Port del Compte lo dimecres 3 del dit, y donà a Sa Altesa la ben vinguda, y li feu present de carns, mantega, mel, y diverses carns, y lo divendres ans del die Sa Altesa sa partì ab dites Galeres a la volta de Caller, haont havem sabut que arribà ab salut.

Antoni Jaume Secretari.

(1) Lunedì primo di luglio, 1619.
(2) Posta: Sito in cui sogliono passare i cinghiali.