Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XV – XXII

Don Alfonso V Re di Aragona scrive ad Antonio Cubello marchese di Oristano, e conte di Goceano in Sardegna, pregandolo di fornirgli duemila quintali di biscotto, e di farli tener pronti per essere caricati sulle navi, che perciò manderebbe nell’isola; poichè tali munizioni da bocca gli erano urgentemente necessarie per provvederne la gente di mare nella guerra, che sosteneva per difendere la sua Monarchia; e promette di rimborsarlo delle spese che perciò farebbe.

(1431. – 6 Settembre)

Dai Regii Archivi di Barcellona, Registr. Sardiniae, Cur. Sigill. Secret. ab ann. MCCCCXXXI ad MCCCCXXXIV, fol. 106.

Lo Rey.

Marqués. Perque entre los altres Magnats, è Barons havèm conegut vos esser stàt continuament affectàt à nostra honor, è servey, nous dedignàm en los casos necessaris, ampararnos de vos: Com adonchs per provisiò, è fornimèt de les Naus, è Galees, que fèm armar de present, per honor, è exaltaciò de nostra Reyal Corona, è defensiò de nostres Regnes, è terres, hajàm de necessari gran quantitat de Panatica; per çò confiants, que en aquest cars, segons ça enrere havets bé, è loablement acostumàt per expediciò, è forniment de les dites Naus, è Galees, treballerets, en totes coses, que sien honor, e servey nostre; Vos pregàm e encarregàm tan affectuosament, è streta, com podem, que per contemplaciò nostra, qui açò per los dits sguarts harem sobiranament à cor prengats carrech, è deffer; per honor, è servey nostre facats fer, à Vassalls vostres, en les Viles, è Terres on conexerets esser expedient, dos milia quintars de Bescuyt tan prest, com sia possible, en manera, que tota hora, e quant tremetrèm per aquell, lo puixàm haver: Car Nos axi del Forment, com de totes altres despeses, que convendrà fer als dits Vassalls vostres, per rahò de la dita quantitàt de Bescuyt, los farèm plenariament contentar. Certificants vos que per aquest sol servey nos reputarèm obligats à vos, è en totes coses, que sien honor, e ben avenir vostre, e de la Vostra Casa, nos trobarets promptes, propicis, e benignes. Sobre les dites coses havèm pus largament informàt, de nostra intenciò lamàt cambrer nostre Mosen Ramon des Caldes, exibidor, de la present, à les paraules del qual, vos pregàm donets plena fè, è creença, complint aquelles per obra, axi com si Nos personalment les vos dehiem. Dada en Barchenona, sots nostre Segell Secret, à VJ dies de Setembre del any Mil CCCC.XXX.I.

Rex Alfonsus.
Dominus Rex mandavit mihi Johanni Olzina.

Al Noble, è amàt nostre Don Antoni Cubello, Marquès Doristany, è Comte de Gociano.