Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XV – LXXXVII

Inventario di ori e di argenti e di altri effetti mobiliari, ch’erano stati confiscati a Don Salvatore di Alagon e Arborea, fratello di Don Leonardo già marchese di Oristano e conte di Goceano, nel 6 giugno 1478, e che il re Don Ferdinando il Cattolico ordina siano restituiti a Donna Isabella di Besòra moglie di detto Don Salvatore, e alla di lui sorella Donna Marchesa di Alagon e Arborea, moglie di Don Pietro de Sena visconte di Sanluri, perché riconosciuti di loro rispettiva pertinenza.

(1480. – 25 settembre).

Dai Regii Archivi di Barcellona, Registr. Sardiniae II, ab. Ann. MCCCCLXXIX ad ann. MCCCCLXXXI. Fol. 131.

Don Ferrando, per la Gracia de Deu, Rey de Castella, de Aragò, de Leò, de Sicilia, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorques, de Sevilla, de Sardeña, de Cordova, de Corcega, de Murcià, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, è de Gibraltar, Comte de Barchenona, Señor de Vizcaya, e de Molina, Duch de Athenes, è de Neopatria, Comte de Rossellò, è de Cerdanya, Marquès de Oristany, è Comte de Gociano. Als Spectables, Magnifichs Consellers, amats, è feels nostres Mossen Ximen Perez Scriva, è de Romani, Visrey, Mossen Pere Pujades, Governador en lo Cap de Lugudòr, è al Procurador Real dels Regnes de Cerdenya, Veguers, Potestats, è altres qualsevols Officials nostres à qui la present serà presentada, è les coses devall scrites pertanguen, è als Loctinents de aquells, salut, è dilecciò. Per la inobediencia de Don Leonardo Dalagon, olim Marquès de Oristany, è sos fills, è de Don Salvador Dalagòn, son Germà, è altres Germans seus, foren apresos à mans de nostra Cort, mediant Inventari, los bens de aquells, per lo qual Inventari rebut per lo quondam Visrey de aqueix Regne Don Nicholau Carroz, è à Nos portat, consta del bens, que foren trobats en casa del dit Don Salvador, com sia en lo dit Inventari continuàt, è scrit en la forma sequent. En la Casa den Pere Salvador, cunyàt dem Monby, son stades trobats les coses seguents. A VI de Juny, anì M.CCCC.LXX. vuyt, que eren de Don Salvador Dalagò, è de sa muller. Primo: sis Scudelles dargent, ab orelles, pensen quaranta cinch onzes. Item; dos Grasaletes ab vòres girades velles, pesen vuyt onzes. Item: un Salér d’argent de dues peces, dauràt non ab les armes de Don Salvador; pesa VIIII onzes. Item: un altre Salèr vell de dues peces ab les mateixes armes, VI onzes, è mija. Item: un Avax vell dargent bollonàt, pesa VII onzas. Item: una Caxa Sardesca vella plana, que diu lo dit, que es sua, pesa sis onzes. Item: una Taça plana nova Sardesca daurada, ab un smalt de Jesus, pesa sis onzas. Item: tres culleres dargent velles, dues ab miges hastes velles, III onzas. Item: una Cullera dalaton, les quals coses dargent, foren meses ab lo altre argent, en poder del Senyor Visrey. Item: una Capsa plana, en que ha un paper ab argenteria, pesa una onza. Item: dues madeixes, ò capdells de fil dor, è un capèll de fil dargent. Item: una Crespina dor vella ab argenteria smaltada. Item: dos Vels de cotò, è dos Beatilles, una blanca, è una tenada. Item: hùn cosset de seda blanca, ab flocadura dor. Item: una Beatilla de seda blanca, è un Vel de seda. Item: mes un bbliquét, en que ha algunes madexes de seda, è fil. Item: una Stola de seda blanca, ab la Jarrilla dargent. Item: una Camisa de Dona dolanda, ab mija trena de seda, è dor. Item: un Cos, è Manegues de Dona, de Olanda, ab mija trena, è dor obrat de seda, è dor. Item: due barretes velles de home vermelles. Item: un tros de Vellut negre, que ha tiràt catorze braçes. Item: un altre troç de Vellut negre, ha tiràt setze braços è mig. Item: un troç de ceti negre, ha tirat cinch braços. Item: tres cubertes de ceti negre, han tiràt entre obdos braços, un palm. Item: un troç de Domàs tenàt, ha tiràt dotse braços. Item: tres cubertes de Coxins de Xamelot vermell. Item: una Aljuba de Dona, y Tela dolanda, ab seda obrada de colors. Item: un cos, è manegues de Dona, ab listes morades. Item: un cosset vell de Dona, guarnit dor, è seda negra. Item: dues Crespines dor, una nova, è una vella. Item: tres Beatilles de seda, dues blanques, è una morada, ab algunes fulletes. Item: un trocet de coral, obra polida. Item: dues Beatillas petitas de miñona, una negra, è altra cendrosa. Item: un parell de Linçols de tela de casa prims, ab franja de fil canejàt de IIII teles. Los quals bens, è coses señalàdes del señal de les creus, foren trameses à Bosa à Dona Ysabel, muller de Don Salvador, è açò de manament del Senyor Visrey, les robes de sus scrites restithui Anthoni Stano, è Puxom, son Germà, al Magnifich Mestre Racional, present lo Magnifich Procurador Reyal à deu de Juny sobredites eren de Don Salvador. Primo: quaranta vuyt Culleres de argent, en que ne ha una trencada, pesan IIII lliures, dos onzes. Item: hun Strep dargent dauràt de Dona, pesa vuyt onzes IIII quarts. Item: quatre Culleres dargent dauràt, è tres planges dargent dauràt smaltàt ab armes Daragò, è Arborea, è Cardona, pesant vint duas onzas. Item: un Gambal ab part he burell picàt dor, cap, e civella dargent, quatorze platons daurat pesa. Item: unes regnes de mula, part he de seda burella, è sosteniments dargent dauràt, pesa. Item: unes hores cubertes de seda negra illuminades bella. Item: hun saquèt, en que ha menuts quaranta quatre lliures XVII SS. VI dinès. Item: dues manegues de Dona de brocàt carmesì. Item: un drap de pits de Brocàt carmesì, è altre de Brocàt blau. Item: dues lengues de Brocàt carmesì. Item: altre troç de Broçat carmesì, per drap de pits. Item: dues manegues de Dona de Brocàt carmesì. Item: una altra manega Brocàt carmesì. Item: un Jupò de Brocàt carmesì, ab mijas manegas sens collar. Item: una lenca de Brocàt carmesì forràt de drap negre. Item: tres troços de guarniciò de aqua de Brocàt burèll. Item: un tronçet de capçana del dit guarniment. Item: un troç de Gonella de Dona vellut blau Calabrès. Item: un quartér de roba de vellut negre, tot dins un sach restituhi na Catherina, muller den Pere Cabatèr: les robes de jus scrites, les quals li acomanà dix Dona Marquesa de Sena. Primo: quatorze tovallas de taula novas stacadas. Item: vuyt tovallas ginesta de Flandes, è hun tovallò. Item: vuyt madexes de fil dor, è una dargent. Item: tres, ò quatre madexeres fil canejàt prim. Item: vuyt Mocadors Olanda. Item: sis Veletes de Dona. Item: dues Tovalles primes. Item: cinch troços manegues de Dona, de li. Item: dues Coxinetes Dolanda, cordò canat. Item: duas Camisetas de miñona vellas. Item: una Camisa de Olanda prima de home, è un Capèll de li. Item: una Coxinera petita. Item: tres rastres Pater nostres de Azebita. Item: dos Coxineras de Xamelot vermell, è un trot negre petits, totes dins una Coxinera. Item: un cos de camisa de seda, ab listes de grana, è un Capell de Dona obràt de seda negre. Item: un Pentinador de Cambray, ab cordons de fil blanch. Item: dos cossets, un blau, altre negre de seda, è altres drapers, tots dins una camisa vella. Item: un cordò de seda cendrosa. Item: quatre Cofreners buyts. Item: un Mirall duas lunas. Item: dos troçets Chamelòt negre, è un troç vermell. Item: set braços de Carisea blanca. Item: tres braços, è un palm vellut negre. Item: dos braços, è mig domàs negre. Item: un troç de manteta ceti negre vell. Item: un Coffrenet dambre, en que ha Scriptures, è Albarans, è Pater nostres de Dona. Item: un Sagell dor anellat de blanch ab armes de Don Salvador. Item: un Robinèt enguassat en or. Item: una Turquesa engastada en or. Item: dos diamants petits engastats en or. Item: una Petxina engastada en or. Item: una Rodancha Doricorn, è un troçet de Coral blanch. Roba per arear Laltar de casa Don Salvador. Primo: una Casulla de Xamelot blau, ab tot son forniment. Item: un Calix ab sa Patena dauràt. Item: tres Tovallas daltar. Item: una Ara, ab una Tovallola embolicada. Item: dues peces de paramènt ab listas blanas. Item: una Patena de dar Pau, de Fust. Item: dos Canelobres de llatò. Item: un Missalet vell. Item: un Coxinet de Xamelot vermèll. Item: un Missal gran vell. Item: una Bandera, ò Pali de Domas vell, ab una Creu de carmesi en mig. Item: dos troços antorcha. Item: uns Hostiers, e un Leonèr de ferro. Item: en Laltar dos tovalles une sobre lo Altar, altra pusalt. Item: foren trobades en una Botiga de Don Salvador dotze Botes de vi entre vermell, è blanch, de les quals ne fond donada una à la fusta del Comte de Quirra, qui porta a Micer Falcò en Cathaluña, è açò per manament del Senyor Visrey. Item: foren axi mateix trobats en dita Botiga, sexanta huit peças cuyro bon, los quals foren sortits, è foren vint y un, è mig de sort venut an Joanot Massanà, à rahò de trenta cinch soldes cuyro. Item: foren trobats en una Botiga de Don Luys Dalagò sexanta duas peças cuyràm bon, y foren cuyros de sort huyt, è una sisena venuts al dit Joan Massanà, à la rahò de XXXV SS. cuyro. Die prima Julii, fuerunt inventa in domo Domini Salvatoris Dalago bona sequentia. Item: un drap de ras molt bell. Item: una Cortina de tres rodes. Item: dos Coxins de tela pintats plens de lana. Item: un poch de Albaxo de fer Sachs. Item: una flota traves de Cavall de lana. Item: dos Alletes petites de Coure. Item: tres Palas ferro, una Serra, una Caça daràm, una Caxa, una Plana. Item: dos plats de stany grans, dos Canelobres petits de llatò. Item: una Ballesta datzer trencada. Item: uns ferros grans de cuhynat. Die XXVIII mensis Maii, Anno M.CCCC.LXXVIII bona infrascripta fuerunt reperta domni Salvatoris Dalago, in quadam Domo, in qua ipse morabatur cum uxore, et familia sua tota in praedicta Civitate Orystanni in platea vocata sa Majorca, ad latus vero cuiusdam domus honorabilis Saltarogessa, in qua quidem domo fuerunt reperta bona sequentia, de mandato, concilio, instantia praedictorum, ac praesentibus superius nominatis, videlicet honorabili. Sebastiano Pelleti Potestat, Saltarogessa, Bartholomaeo Gerp, Joanne Bosch, et aliis pluribus Laurentio Martino, et Petro Vizeahis Roba rebuda per mans del Potestat Sebastiano Pellici, lo qual cobrà de Latzaro Putzo, qui la havia hauda de Pedro Frahils, è son fill Carrados de la Casa del dit Don Salvador, qui la sen portaven detràs la Señora sa Muller figitivament, è es la seguent. Primo: unes faldetes drap vert, è forrada de blanquet. Item: una Gonella verde de bon drap. Item: un parell de manegues del dit drap vert. Item: un parell de Laçols, quatre Teles primes. Item: altre parell de la mateixa sort. Item: tres camises de Dona primes. Item: la metat de un Mongil de Xamelot negre de Dona. Item: una Toca de seda blanca, barras vermellas. Item: un Tovallon de seda, è Indigo. Item: quatre vaços fustàm vergat. Item: un saquèt tela. Item: un Xugamans tela. Item: una Gonella de Dona vella. Item: una Tovallola prima de cap, è altra grossa. Item: un drap de pits de grana. Item: sis Canas de Lombardia. Item: una faxa morada petita, tot dins un Sach. Item: altre Sach. Item: unes Cortines de Seda, ab barras de Seda vermella unit, è sis listas. Item: una Gonella morada ab maranets, è manegues vellut negre. Item: un parell de Lançols prims, de quatre teles. Item: una Camisa prima de Dona. Item: dos brassos fustàm. Item: sis barretes de tela. Item: una Camiseta tela, è una barreta bruges de Miñò. Item: una Camiseta de Miñò, tela grossa. Item: altra par de mongil negre de Xamelot. Item: un Exalò vermell. Item: unes faldetes de Leonat, forrades de pany abribet de Vellut negre. Item: un Tabardo de Brimo, ab vetes negres. Item: un Gonell quatre quartets vert de bon drap. Item: una part de Mongil de Xamelot negre. Item: un parell Sabates de home vermelles. Item: un Coxinet de tela. Item: un troçet de tela. Item: un boliquim. Item: un quardador de home, de fustan pelòs. Item: una manega de Camisa de Seda ab listes vermelles. Item: un boliquim de tela. Item: un parell de Calces de home. Item: hun parell de Linçols, la hu tres teles, laltre de quatre de Olanda. Item: un Lançol de tela Sardesca de quatre teles. Item: una Camisa de Dona, prima cordada al costat. Item: un Barret de tela. Item: quatre braços fustàm vergat. Item: una Flassada vermella. Item: un Sayo negre de bon drap. Item: una bona Capa negre de bon drap. Item: unes manegues de Dona, drap Leonat gros. Item: un parell de Linçols prims de quatre teles. Item: un Jupò de fustam. Item: tres brassos fustam de semblant rahò. Item: dos Camises de Miñò petites. Item: una Camisa de home tela de Olanda. Item: dos Camises de Dona, tela esquinçada. Item: un Cofre de Vori, en que havia hun Anell dor. Item: Corniola enguastada en Argent. Item: una Aguila de plata. Item: un Jubellet dargent. Item: una Toca de seda obrada. Item: un braç tela Olanda. Item: quaranta nou botons de Coral. Item: un fil Pater nostres negre. Item: una cana de tela de Olanda. Item: una Camisa tela prima de Olanda. Item: un Punchon dargent de fer randa. Item: una Tovallola prima randada. Item: una Tovallola. Item: quatre canes veta de seda negra. Item: … canas veta de seda cendrosa. Item: dos Beatilles de seda burella. Item: un Mocador squinçat. Item: un paper aguelles de cap. Item: tres troços de Coral.  Item: una Tovallola prima de cap. Item: dos Ganivets petits en una Bahina. Item: un parell Tesoretes. Item: un Mocador Olanda. Item: devuyt Pater nostres de Cristal ab un pomet dargent dauràt. Item: un Collar Lentilles negres. Item: un poch de fil dor. Item: una Agulla daràm. Item: un troçet de Benjuht. Item: una Tovallola tela Sardesca. Item: una Camisa de home grossa. Item: dos madexes de fill, è un poch de seda grossa morada. Item: una Capsa, en que ha lo sequent. Primo: una ampolleta Aygua Raffa. Item: una Beatilla negra guarnida dor. Item: dues Beatilles de seda blanca. Item: tres Vels de Seda. Item: una Barreta de Tela de home. Item: un Cossèt. Item: Beatilla de Seda. Item: un Vels de seda. Item: una Barreta de tela, ab una Barreta de Or, è de Seda. Item: dos Vels de Seda ab trena. Item: un Vel de seda blanca. Item: un Cossèt de seda obràt de Or, ab una perla grossa. Item: un Mocador tela Orlanda. Item: un Cossèt de seda negre orlat dor. Item: una Cana, è mija veta de seda negre, Item: tres Collars de lentilles negres. Item: tres brassos de veta negre. La seguent roba, diu cobrà lo Potestàt Domno Salvador Pelen de Matzeu Fevari, è de Lorenzo Longo, e de Massania de la muller de Don Salvador. Primo: una Gonella de Domàs negre forrada de vermell, manegues de grana, orlada de seda negra. Item: un Mongil de drap si negre ab vetes de seda negra en les manegues. Item: una Gonella de mescla grossa de Miñona. Item: un parell de Linçols quatre teles primes. Item: una Camisa de Dona bella gros. Item: altra Camisa de Dona grossa. Item: altra Camisa de Dona. Item: un bolquim vermell gros. Un Cosset tela gros. Item: una Flaçada blanca. Item: una Gonella drap tenat, ornada de vellut negre, è barrada de drap gros. Item: un Linçol de tela de Olanda de tres teles. Item: una Camisa de Dona de bona tela. Item: dos bracos fustan. Item: un parell de Calces de drap blancs. Item: una part de Mongil de Xamelòt negre. Item: un Coxinét de tela ple de lana. Item: unes Manegues de home de mescla. Item: un parèli de Lençols prims. Item: una barriola di Miñò, de tela. Item: dos Manegues de drap vert, de home. Tota la dita roba liurà la Potestat en la Cambra de la sobredita Casa de Don Salvador. Primo: un Coffret barràt, trancàt pany, è clau, en lo qual havia tres Lançols tela Lombarda. Item: nou Torcaboques scarats tela grossa. Item: dos travesser de Flandes de ginesta nous buyts. Item: una Cuberta de troceda de la mateixa sort nova, la qual roba fon tornada en dit Cofre, sagellada ab sagell del Procurador Real. Item: una Caxa Dalber tancada ab clau, en la qual es lo seguent. Primo: quatre Maços de li Genovès. Item: quatre tovalles de tela de Taula stacades velles. Item: un Joch de torcaboques, en qua na XXIIII. Item: un Pellico blanch vell. Item: una Marlota de Dona vella. Item: un Capèll de papellò ab franges squinçades. Item: una Banoveta petita ab ondes Olanda. La qual roba fon tornada en la dita Caxa. Item: un Coffrèt ferràt obra de Naplos, en qua ha lo seguent. Primo: vuyt peces tovalles noves de taula es tacada. Item: quatre Linçols prims tela de Casa, de quatre teles quiscù. Item: tres torquaboques en un peçal. Item: un troçet Coral. Item: un Bolich de Scriptures, ço es, letres de poca importancia, es tornàt en lo Cofre, stà sagellàt ab las armes desus dites de un Cofre gros de Barchenona, ab armes de Besora tancada ab clau, en la qual es lo seguent. Primo: un Paner de Vidre. Item: una Flaçada cardada nova blanca. Item: un Alquella blanca de tela vella. Item: una Cuberta de tela de Dona draptenàt ab ribetes de vellut negre. Item: quatre tapits de tres rodes, è hu sens rodes, que son cinch, la qual roba fonch tornada en lo dit Gofre. Item: altre Cofre de la meteixa sort, ab pans, è clau, en lo qual es lo seguent. Item: un parell de Linçols prims nous. Item: Vanova de Cobertor de tela blanca de Olanda. Item: altra Vanova ab ondes vella. Item: una Flassada cardada vella. Item: un parèll coxins de paraments cordats. Item: cinch pams de Cuyre. Tota la roba fou tornada en dit Cofre, è sagellada en la forma mateixa. Item: un Llit ab posts ab sos petges, una Cocera de ploma, è sis Matalafs, en que ne ha quatre barrats groc, è vermell, è dos blanchs. Item: un Papallò blanch sense Capèll, ne pom vell. Item: en dit Lit tres flaçades cardades, hun naster plè de ploma. Item: altre Flaçada Burella ab listes blanques. Item: quatre parèlls Lançols bons, è tres parèlls per la Compaña. Les quals coses foren dexades per les Dones, è Miñons malats, quatre Tovalles de taula bones, è hun parèll de Companya. Item: altra Caxa Sardesca tancada en clau, en que havia un guarniment de Mula draptenát gros, ab rivèt vellut negre. Item: unes Tovalles de taula grosses. Item: tres Jochs de tela de Casa, en que na deset Canas en los dos prima, en laltre quatre Canes grossa. Item: tres tapits, dos ab rodes, è hun sens rodes, tota qual roba fon tornada dins dita Caxa, è fon axi mateix sagellada en la forma de les altres. Item: una Caxa Pisanesca vella, en la qual era lo seguent. Item: un parèll Streps ginets plateáts. Item: altre parèll dauráts è mellàts. Item: altre parèll Straps de Mula dauráts. Item: un parèll Streps de Ginèt dauràts. Item: dos parells de atichats dauràts plateáts, que han servit. Item: altre parèll nous. Item: un parèll de Calcanyos dauráts nous, è altres parèlls plateats nous. Item: dos Pitrals, hun mellàt obrat de fil Dargent tirát, laltre plateàt. Item: dos parèlls Capçanes de la obra dels dits pitrals. Item: una Spasa de fadri ab ses correges, pom, è cruera daurát, lo qual Cofre resta ubert per no haveri tancador. Item: un mig Cofre de Barchenona, en que ha lo seguent. Primo: dos Capses, en que ha molts drapets, è frasques de Dona, de poca valua, è hun poch de fil prim. Item: mija cana de Xamelòt negre. Item: tres Lançols bons de quatre teles bons. Item: sis Lançols de quatre teles, tela Lombarda bona nous. Item: un Brial vell de Dona Fustam vergat. Item: un Sobrecel de Cortina vell squinçàt randat. Item: quatre toques tela de Casa per tot vuyt canes. Item: tres catises petites sens rodes: tota la qual roba font tornada en dit Cofre, è tancát, è sagellàt en la forma de les altres. Item: altre mig Cofre ferrat obra de Napols, en lo qual era lo seguent, ço es, algunes Capses buydes, è cinch Ampolletes aygua almescada, è altres frasques de Dones, la qual axi mateix fon sagellada, segons les altres. Item: altre mig Cofre pintàt despañát, en que era lo seguent, ço es: Quatre Capses buydes, è hun poch de filàt, è hun march axì mateix sagellada. Item: una Caxa gran sens tancadura, en que ha quatre Coxins sens coxinera plens de fluxell, è dos Coxinals pintats de tela, è hun Coxì de sella de Dona, è una Cortina de cotonina vella. Item: una Flassada de borrò blanca vella, la qual Caxa per esser de poca valua, resta uberta. Item: en la parèt de dita Cambra ha un Aguilef Morisch. Item: una Flaçada borrella, listas blancas vella, ab algunes coses de Medecina. Item: un Matalaf blanch, è una Flaçada burella tota vella. Item: altra Caxeta en dita Cambra, en qua ha tres Lençols grossos vells, è una Tovalla de taula grossa, è alguns altres pedaços vells, è fonch axi mateix sagellada en la sala. Primo: una Caxa gran vella, en que ha lo seguent, ço es, un troç de Vanqual Sardesch. Item: dos bolichs Stopa filada. Item: un Papalló sens Capèll suinçàt. Item: un Alquicen Morisch vell squinçàt. Item: una Flaçada cardada vella, è altra poch millor: Item: un Linçol vell squinçàt. Item: un parèll Lançols nous, tela Lombarda. Item: quatre Tovalles de Taula stacades. Item: nou Pesas randa, è un troços flocadura vells de Papallò. Item: un Caxò vell, en que ha troços de Arnès, è dos saquets taxes, è un Lanamàs de Lehotò. Item: una Caxa gran vella, en que era lo seguent. Primo: un Cubertor de mitò de seda, è de grana forràt de tela vert obrát, com à Banova de Cotò. Item: una Banova blanca usada molt. Item: quatre Lanços grossos squinçats, e fon tornada en dita Caxa, la qual fon sagellada, en la cambra hon dormia Dona Marquesa es lo seguent. Primo: dos Lits ab marfegues, è un matalaf de Canamàz tot vell, è dolents, ab pegès, è taules tot axi mateix vell. Item: quatre Caxons vell buyts. En la Coxina dalt foren les coses seguents. Primo: dues Olles grans de Coure, en que pot cabre un Moltò en cascuna. Item: quatorze Olles altres de coure petites, è mijanes. Item: dos Calderos Aràm. Item: una Caxa plena de molts drapets de boca de poca valor, è fonch sagellàt. Item: cinch Matalafos, è un travesser, tres façades tot molt vell. Hun mig Cofre, lo qual era de Dona Sevilla Dalagò, en lo qual era lo seguent. Primo: quatre canes dos palms vellut negre. Item: dos parèlls Lançols prims. Item: una flota de madexes de fil filàt. Item: set tovalles prims randes als caps. Item: unes ligades de fil dor embolicades en un pàper. Item: una Capsa pintada, en que ha lo seguent, ço es: tres Cofies de Dona fil dor, è de seda, è vels, è clochetas de Dona, un Ventall, è altres miseries. Item: dues Coxineres Dolanda obrada de cordonèt. E com sia manifesta cosa, los dits bens trobàts en la dita Casa no esser del dit Don Salvador, mes de les Nobles, è amades nostres Dona Marquesa de Sena, lo Marit de la qual Don Pedro de Sena pugnant animosament en servey nostre en la força de Gerona, hon com à bo, è fidelissimo Vassall se encloguè ferit de Bombarda morì: è de Dona Isabel Dalagò, Muller dei dit Don Salvador, Germanes, les quals sempre son stades feels, è obedients, è afectadas à nostra Magestat, qui per aquesta causa son a Nos vengudes: car es certa cosa, que lo dit Don Salvador, com casá ab la dita Dona Isabel, no tenia bens alguns, è en cas que per ventura entre los bens trobàts en la Casa del dit Don Salvador, ò aquell en altra manera possehis, haguès bens alguns sens de aquells, havèm fet gracia, com fem ab les present, à les dites Germanes per llurs merits, è per los respectes damunt dits. E vullàm per ço los dits bens entregament, ò los preus de aquells esserlos restituhits, axi que en la Casa del dit Don Salvador son stats trobàts, com altres, que les dites Germanes sien, obtengue, è possehis lo dit Don Salvador. Per tant vos dièm, è manàm de nostra certa sciencia, eo expressa, sots incorriment de la ira, è indignaciò nostra, è pena de tres mil florins dor, que los dits bens mencionàts en lo dit Inventari, è altres qualsevol, que de les dites Germanes, ò laltra delles fossen, ò possehis lo dit Don Salvador, axi mobles, com immobles, è se movents, honsevulla que sien, es troben, restituhiau, è façàu restituhyr à les dites Germanes, o llur Procurador. E si tots, ò alguna part de aquells stimàts, è preus de aquèlls venuts, ò per vos dit Visrey, ò per nostre Mestre Racional en lo Regne de Valencia, ò per en Joan Riba del Officì de Scrivà de Raciò de Casa nostra; è altre qualsevol per Commissiò, è Manament nostre seràn stats dats à la Noble, è amada nostra Dona Brianda Carròz muller del dit quondam Don Nicholau Carròz, en paga del que pretèn esserli degut per nostra Cort: Com vullàm les dites Germanes cobren los dits bens, com dit es. Volèm, que manèu, axi com Nos manàm ab la present, à la dita Noble Dona Brianda, que de continent los dits bens stimàts, ò los preus de aquells, los preus dels venuts à ella donàts, com dit es, restituesca, è liure à les dites Nobles Germanes, ò à llur Procurador, com ho vullàm axi per los dits respectes, è si ella ho recusara, ò differia, lo que no podèm creure, pus Nos loy manàm, en tal cas, la compellirèu, per les millors, è mes promptes compulsions, que à Vos seràn vistes. E perque no es rahò la dita Noble reste frustruada, manàm ab aquesta mateixa al Mestre Racional de nostra Cort en lo Regne de Cerdenya en Berenguer Granell, à qui harèm comès la examinaciò, è liquidaciò dels Comptes de la dita Dona Brianda, que passe, è admeta en Compte à la dita Noble Dona Brianda, tot lo que à les dites Germanes, en virtut de la present liurarà, è volèm lin sia feta smena, à satisfaciò ensemps ab lo que consiguirà, è serà cobradora de nostra Cort, per los dits Comptes, è liquidaciò de aquells. Datum en Medina del Campo à XXV del mes de Setembre, any de la Nativitat de nostre Señor Mil CCCC.LXXX.

Yo el Rey.

Dominus Rex mandavit mihi Gaspari Darinyo, visa per A. Sanchez pro Generali Thaesaurario, et Conservatore.