Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

SALARIOS

SALARIOS

Ordinamentos de sos salarios et pagas qui debent levare
sus auditores de sa Audiençia ed isus nodaios pro ragione isoro

/39r/ ‹CXXIV.› ‹De sos sallarios qui debent levare sus auditores, notarios et escrivanos

1‹Or›dinamus qui sos auditores de sa Audiençia nostra, qui sunt a su presente et qui ant esere per innantis, non usint ne deppiant levari pro salario isoro de sas quistiones qui ’llis ant benne a manu si no sollu I per lira.

2‹Or›dinamus qui ‹sos nodaius› deppiant levari de sas ixedas qui ant faguir de bendicione o de cambiu, cun pagadore et sença pagadore, intro de sa botega sua de sa notaria sollu I, dinaris IIII. 3Et foras de sa botega, intro però de sa terra, sollos II; e si foras de sa terra bolent portare so nodaio, acordint·si·ndi inpari de su preçu.

4Et si alcuna de sas ditas cartas bollerent in forma publica, si ant esere de liras X in josu deppiat levari su notaiu sollos VI, et si ant esere ‹dae› liras X in susu sollos XII.

5Et de sa firmadura de carta de franquidadi, cun testame‹n›tu et sensa testamentu, dae sollos XV infini a sollos XXV per testa, secundu sa calitadi de su homini; et de sas ixedas de franquidadi, sollos III.

6Et de sas ixedas de prestansas, acomandicies, de deposidu et de confeçione et de vendicione de causas mobillis, sensa pagadores et cun pagadores, in butega sua sollu I.

7Et foras de botiga, intro de sa terra, sollos II.

/39v/ 8Et de sas ixedas de sas locaçiones et libellos de domos ‹et de vignas› et de fantis et de barbagaios et de juargios, in butega sua, cun paguadore et sença pagadore, sollu I, dinaris IIII. 9Et foras de sa butega, sollos II.

10Et de sa firmadura de cascuna de sas cartas supraditas, sollos VI.

11Et de sas ixedas de sos testamentos, dae sollos V infini sollos X, secundu su testamentu, intro de sa terra. 12Et de sa firmadura, sollos X per sentenaio de çiò qui ant balliri sus benis de su testadori infini sollos XX, secundu ‹su› testamentu et isa callidadi de su homini.

13Et de sa ixeda de su inventario et firmadura, dinaris IIII per lira de siò qui ant balliri sus benis.

14Et ciascuno membru de ‹te›stamentu firmadu, dae sollos V infini sollos X, secundu sa qualidadi de su fatu.

15Et de sas ixedas de sas coiuanças e de sa ispoçansa, dae sollos V infini sollos X. 16Et de sa firmadura, sollos XX per chentenaiu de ciò qui at muntari sa doda, secundu sa callidadi de sas persones, gasi de sa firmadura de sa jura et de sa ispoçansa comente et de sas dodas.

17Et de sas ixedas de sus comandam‹en›tos, requestas, teneris ‹et istasinas› et apellaçiones, dinaris VI. /40r/ 18Et de sas firmaduras de cascuna de cusas cartas, sollos VI.

19Et de sas ixedas de sus inventarios et incantos, de cascuna dinaris IIII per lira. 20Et de sa firmadura, dae sollos XX infini a sollos XXXX, secundu sa qualidadi de su incantu et de sa‹s› personis.

21Et de sas ixedas qui faguint pro sus hominis qui bogant de prexone, de cascuno pagadore sollu I.

22Et de sas ixedas de sas procuras, intro de botega sollu I, et foras de sa butega, intro de sa terra, sollos II. 23Et de sa firmadura, dae sollos III infini sollos VI.

24Et de sas ixedas de sentencias interlocutories et de compromisus, sollos II per parte.

25Et de sas sentencias difinitivas qui ant esere dae liras X in joso, paguit sollos V; 26et dae liras X infini a liras L, sollos X, et dae liras L infini a liras C, sollos XX, et de liras C in susu sollos XXX.

27Et de sa apellaçione qui s’at faguere in paraullas, sollos II, et si si faguit in iscriptu, sollos III infini sollos V, secundu su vulumen de sa escriptura.

28Et de sos prosesos qui s’ant levari dae sa corti per via de apellaçione, deppiat levari su notaiu over escrivano dinaris VIII per carta, escrivendo in cascuna carta rigas XXVIII.

/40v/ 29Et pro sas procuras et advocaciones qui s’ant faguir in corte qui pacto non ’loi apat, si sa dimanda at esere dae liras X in josu apat su procuradori sollos X, et dae liras X in susu apat su procuradore dinaris VI per lira, exceptu si si·ndi acordarint inpari.

30Et çiò si intendat de sa cantidadi qui s’at dimandari. 31Et de sa firmadura de ciadiscuna de sas suprascriptas cartas, sollos XX.

32Et de sa xircadura de sos actos, si si acatat sa carta qui s’at faguir xircari dinaris VI ‹per anno, et si non si acaptat dinaris tres› per anno.

33Et de totas sas atteras ixedas et cartas firmadas de sa‹s› callis non si faguit mençione in custa Carta de Loghu, cusa personi qui las at faguir si·nde acordet cun so notaiu, 34e si non si·ndi acordat cu‹n› su notaiu, siat·inde daenanti de su oficialli de sa terra, 35et icusu qui su ditu oficialli indi at sentenciari et comandari si·ndi deppiat faguir.

36Et si alcuno notaiu at esere acatadu bene incontra sos presentes hordinamentos, qui doni bolta qui ’ndi at esere acusadu et binquidu deppiat pagare a sa corti su dopio de çiò qui ’ndi at avir levadu plus.

 

Ordinamentos de sos salarios qui debent levare
sus iscrivanos de corona pro raxione isoro

37‹O›rdinamus qui deppiant levari de cusas persones qui ant mandari sas nunças per cascuna testa dinaris IIII.

38Et fatsat·‹si› paguare dae cascuna persone qui faguit nunsare testimongios pro cascuno testimongio pro sa pulitça dinaris II.

/41r/ 39Et pro su examinamentu, per çiascuno qui s’at examinari dinaris VI, et iscrivat et istendat su narri de cascuno testimongio.

40Et fatsat·si pagari dae cusas persones qui ant ‹a›comandari chertos isoro ad alcuna attera persone pro sa iscriptura qui ’nd’at faguir dinaris VI.

41Et fasat·si pagari de ecusas persones qui ant esere postas a corona de Loghu pro chertos qui ant esere fatos in sas contradas, cando alcuno indi mancharit at su la‹ssa›mentu de sa corona de Loghu, pro sa escriptura de cusa parti qui at esere benida dinaris VI.

42Et fatat·si pagari pro sas politças de sos xertos binquidos cando si mandat pro faguire·llos pagari:

43dae sollos X infini a sollos C dinaris XII, e dae sollos C infini in liras ‹X›XV sollos II;

44dae liras XXV infini liras L sollos III, dae liras L infini liras C sollos V;

45dae liras C infini in liras milli sollos X.

46Sos hominis qui benint pro reere xida de beruda, pro iscrivire·llos, cascuno dinaris II, so qui at esere pro curadori et at rêrre corona non paguit.

47Totu custus pagamentos qui s’ant faguir si paguint dae cusa parti qui at perdere su quertu.

 

 1. ‹sos nodaius› | integro secondo A
 2. intro però de sa terra | intro però de sa terrra
 3. alcuna | nexuna // levari | lavari ; levari A // ‹dae› | integro secondo A
 4. calitadi | la prima i è sovrascritta a una e
 5. vendicione de causas mobillis | vendicione et de causas mobillis ; venditones de causas mobilis A
 6. de domos ‹et de vignas› | de danus et de domos ; de dommos et de vignas A
 7. ‹su› | integro secondo A
 8. de ‹te›stamentu | de testamentu A
 9. comandam‹en›tos | comandamentos A // ‹et istasinas› | integro secondo A
 10. de sentencias interlocutories | et sentencias interlocutories; et sententias interlocutorias A
 11. difinitivas | la prima i è sovrascritta a una e
 12. s’ant levari | s’ant lavari
 13. pacto | parte ; pacto A // si si·ndi acordarint inpari | si si·ndi advenint inter pari
 14. si si acatat | si sa acatat // ‹per anno, et si non si acaptat dinaris tres› | integro secondo A
 15. et cartas firmadas | de cartas firmadas ; de cartas firmadas A // faguit | faguint
 16. terra | terrra
 17. per cascuna testa | pro cascunna testa
 18. ‹si› | integro secondo A // prima di dinaris si leggono due o tre lettere obliterate
 19. examinari | axaminari ; examinare A
 20. ‹a›comandari | acomandare A
 21. postas | postos // mancharit at su la‹ssa›mentu | mandarit at su lamentu ; mancharit assu lassamentu A
 22. ‹X›XV | XXV A