Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

‹LXIX. De testimongius›

1‹I›tem ordinamus qui si alcuna persone chertarit ad attera pro alcuna causa et provat per carta over per testimongios cussa causa pro qui chertarit, over qui ’ndi esseret confessu, 2deppiat essere pagadu integramenti de cussu pro qui at avir chertadu et binquidu per carta over per testimongios o per confessione, et non deppiat issu jurare affattu dessos testimongios.

3Et si cussos testimongios qui avirit clamados non binquirint cussu chertu, ad icussu homini c’at avir chertadu non siat dadu sagramentu.

4Et satisfaçat su spendio sa parti qui at perdere a sa qui at binquiri, secundu qui est ordinadu exceptu sagramentu de calumpnia, qui si poçat dari a cascuna dessas partis quando siat requestu in su pri‹n›cipiu dessa questione et contestada sa lide.

 

  1. si cussos testimongios | si non cussos testimongios
  2. questione | la prima asta della u è sovrascritta a una e