Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

‹LXIV. De turmentu›

1‹I›tem ordinamus qui alcuno homini dessu regnu nostru de Arbarê qui siat de bona fama non deppiat essere postu a tormentu pro alcuno chertu qui ’lli esseret fattu de fura.

2Ma bolemus et comitimus ad su armentargiu nostru de Logu et assos officialis qui de çiò et supra çiò reerent corona, cun sos lieros c’ant essere in sa corona, qui si cussu homini a qui ant faguir su chertu de ffura est homini de mala fama qui si poçat mintiri a tormentu, et non in atteru modu.

3Ma bollemus, si non est binquidu ‹a testimongios›, antis siat postu a jurare in podere [dessu] officiali et siat liberadu dessa ditta causa o chertu.

 

  1. ‹a testimongios› | integro secondo A