Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [90]

1 A dies XXII de febrariu de millesimo scritu.

2 Iohanne de Riu Baralitayu est conparsydu daenanti desu loghu desu episcopu et vicariu de Sorra, zo est canonicu Paulu Pynna, et symili de totu su capitulu narande qui olet unu pezu de terra, sa quale si est de sanctu Pedru de Sorra, sa quale olet ponner a cannedu ladus apare et est posta in loghu clamadu Urguru; 3 et pertantu su honorabili vicariu ad factu dimanda adsu capitulu congregadu et ant judigadu, totu non iscordante s’unu de s’ateru, qui in cantu su vicariu apat libertade de poder fagher cambios, olivellare et alienare comente et isu episcopu, consentint qui li siat dada cussa terra adsu scritu Johanne. 4 Su capitulu congregadu sunt su archipreidi ploanu Angelu, canonicu Barisone, preidi Nicola  Onida,  preidi  Andria  Morrochu,  canonicu  Antoni  de Serra, preidi Jardinu et de me canonicu Johanne de Serra.