Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [84]

(c.19r.) 1 Fuit dadu comandamentu <a canonicu Barisone de Serra> supra unu cavallu †…† <canonicu Lucha Pynna> et Pedru Carvone procuradore suo, qui per totu su mese de marçiu debe- ret aver dadu unu pudedru dae duos anos in susu ad scritu Pedru pro parte et nomine de canonicu Lucha scritu, clonpendo ad ichussu tenpus annos III. 2 Ispesas soddos VI.

 

 

[84], 1 ≡ tenpus annos III