Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [70]

1 A dies X de lampadas de millesimo scritu, est conparsydu cano- nicu Paulu Pynna daenanti dessu <venerabili> vicariu canonicu Angelu Sassu supra sa dimanda que faghet adversu et contra cano- nicu Barisone, su quale sy est conparsydu ads’ora debita secun- dum que su cumandamentu fuit dadu adsu scritu canonicu Bari- sone.