Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [50]

1 A dies XXII de freagiu MCCCCLXXIII.

2 Tensit sinudu magore sa die de santu Pedru de Sorra cun totu sos canonicos et rectores desu presente epischopadu et primu: canonicu Miali Pala et vicariu de Sorra, canonicu Asochor de Tori et ploanu de Sorra, canonicu Leone, canonicu Comida de Muru, canonicu Lenardu Ischintu, canonicu Pedru de Sorra, Monsen Johanne  Sement,  monsser  Johanne  Arnau,  preideru  Lenardu Quesa, canonighu Julianu de Coros, canonicu Agustinu Virde, preideru Anthoni de Marongiu.

3 Etsendo in su presente sinudu aet totu naradu una voce dicentes qui secundum qui un’atera volta aent naradu d’una litera qui su dictu segnore episcopu aviat mustradu et hostesu supra çertu adjudu qui demendat su dictu segnore, et ant rispostu totu acor- divil<m>ente qui, secundum qui ant naradu, narant qui querent solvere et pagare totu cudu qui lis at pervener et exiam deus de plus cando bisongiu siat, maxime in defesione desa messa.