Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [45]

1 Die VIIa mensis marcii 1432.

2 Nos Stephanus, Dei gracia et sedis apostolice, est istadu comandadu dae su vicariu nostru a calonighu Marchuçu de Lacon qui per ispaciu de dies XV deppiat quirquare naviliu de andare a Roma et ostendersi daenanti dessu sumu penetanciari secundu qui in su processu {su quali portat} si contenet, et in cantu no qui siat privadu dessu beneficiu secundu qui in su scritu {pro} processu si contenet. 3 Fuit apresentada sa die scrita daenanti de donnu Valentinus Ispanu maiordomu de menser Nicolosu et de Antoni de Canpu et de Ursu Casili et de Ignaciu Doria et de Johanne  Sechi  et  de  preideru  Franciscu  Pitus  et  de iaghanu Andria de Morocho et de Johanni de Ardiçoni; 4 si sili fuit dadu su scritu processu qui per ispaciu dessu ditu tempus assignadu deberet andare secundu qui li est consignadu et in cantu no cadet in sa pena suprascrita.

 

 

[45], 2 dopo apostolice] ≠ amus da
[45], 2 processu] ≡ -cess-, ≠ -tesu