Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [42]

(c.9v.) 1 †…† <est> dadu comandamentu <a canonicu> †…† <per isu> reverendu mesere episcopu <de Sorra que esse>ret daenanti sou a dies V desu ditu mese et su ditu canonicu est venidu in Buruta sende su episcopu in Sorra et non l’at cerfidu aspetare et in quantu est venidu su episcopu da Sorra li at mandadu su jaca- nu sou a cama<rl>u et 2 non est cerfidu bener et posscha li at tora- du a mandare su ditu jacanu comandandili, in virtude de sancta obediencia et suta pena de perder su beneficiu, qui isse beneret daenanti sou et non li cerfit bener et pertantu lu condenamus in liras V sença remisione nesuna.