Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [341]

(c.74r.) 1 A dies XXVIII dessu mese de Agustu desu MCCCCXL- VII.

2 Istando su segnore menser Johanne, per gratia de Deus episco- po de Sorra, in sa villa de Cossaini con{s}parxit in conspectu suo, presentes su venerabile arquiprede donnu Gantine de Nula vicha- riu generale de Sorra et preideru Antoni de Martis rectore de Sustane, conquerelosamente cun lamentu, unu clamadu mastru Antoni Frau narande que chanonicu Comita de Muru rectore dessa villa de Jave cun animu malu arma nuda et virga in manu lu asartiçait volendolu oquier; 3 su quale canonicu que non luoquisit solu per Diu qui lu aiuait et per donnu Johanne Pilialvu, majore dessa villa de Cossaini, qui li leait duas voltas sas virgas de manu, presentes juradu et in ateras personas de Jave.

4 Et interrogadu su ditu mastru Antoni Frau sa quale die fu<i>t asaltiçadu, resspondit que sabatu a dies XXVII de scritu mese.

5 Et interrogadu priteu lu assaltiçait su ditu canonicu risposit qui non d’isquidit salvu si lu fetit pro parraulas qu’ajan apidu pro cha- sione que su ditu canonicu Comida aiat bogadu sas robas dessu scritu Frau de una domo, sa quale su ditu Frau avjat alogadu de menser Serafine segnore dessa scrita villa.

6 Interrogadu su ditu Frau iteu queriat qui si fagheret supra custu fatu risposit: “Eo requerço conplimentu de iusticia, a modu qui ssu ditu canonicu siat chastigadu et eo possa andare sechuru ad fagher <sos> fatos mios”.

7 Et tando su segnore episcopu fetit clamare ad Johanne <Pilial- vu> comente persona autentiga et asora lu inte<rrogait> †…† si isu isquiat quarque chosa desu ch’aiat naradu †…†. 8 <Johan>nes Pilialvu resposit qui ipsu †…† (c.74v.) dessa manu de scritu cano- nicu. 9 Et tando su ditu segnore episcopu comandait ad ssu vicha- riu suo qui si aferaret su ditu canonicu et si miteret in presone et gasi fuit fatu a dies XXVIII de scritu mese.

 

 

[341], 2 ≡ per gratia de Deus episcopo
[341], 2 ≡ in sa villa de Cossaini
[341], 4 dopo risposit qui] ≠ d’iscidit
[341], 5 dopo robas] ≠ dae domo
[341], 7 ≡ isu