Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [332]

(c.72r.) 1 Die presente conpa<r>ssit canonicu <Basili> narando cumente unu clamadu jaganu Pedru Sanna fuit istadu unu cun su ditu canonicu pro derlu inparare at su mejus qui poderet, dende- li et pagandeli su affannu suo at su dictu canonicu, et quasi diman<da>t at su ditu jaganu. 2 Resspondet su ditu narande qui fuit veru qui est istadu cun ipse, mas ipse s’inde serviat in totus sos servisios desu ditu canonicus et non lu aviat inparadu secun- du qui lu deviat inparare.

3 Su venerabile locutenente cun totus su capitulu sentenciarunt et judigarunt qui su dictus canonicus siat remuneradu desu affannu suo justa consencia qui lu apat inparadu secundu qui si aperteniat inparare terache; 4 et pro necligensia su dictu jachanu non apat inparadu siat danu suo pagando at su dictu desu tempus qui est istadu cun ipse.