Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [328]

1 A dies XVIII de freargiu MCCCCLXXII.

2 Est istadu cumandadu a preideru Quirigu per isu multu reverendo padre et segnore messer Jagu, episcopu de Sorra per isa gratia de Deu, a pena de ischomunigasione qui esseret asu capidulu de Sorra qui si celebrat sa die de catedra sancti Petri, su calle cumandamentu li fuit dadu a requesta de canonicu Comida de Muro et de canonicu Julianu <de Coros> †…†.