Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [312]

(c.65v.) †…†

1 Est istadu celebradu su venerabile capidulu <in sa die scrita in sa villa> de Siloghe intro desa ecclesia de santu Nicola, su cale capidulu <celebrat et tenet su multu reverendo canonicu> Pedru de Serra, vicariu de Sorra, cun totu sos <canonigos et rectores de So>rra over magore parte desu ditu episcopadu et primu 2 su archiprede Tilipu Uda archipreide de Rebecu, su venerabile canonicu †…†one, su venerabile canonicu Leone, canonicu Comida de Muru, canonicu Julianu de Coros, canonichu Fiaxu Quiquedu, canonicu Antoni de Si e ploanu de Mores, canonicu Mariane Baldus, preideru Lenardu Quessa, preideru Umbrossu Isbrosu, preideru Simone Mancha, preideru Johanne Delogu, preideru Marchu, preideru Angelu Deleda, preideru Jagu de Marongiu.