Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [306]

(c.64r.) 1 A dies XXV desu mese de freargiu MCCCCLXIII.

2  Tenendo  capitulu  su  reverendo  segnore  episcopu  Jagu  desu Pogu, per isa gratia de Deu episcopu de Sorra, in sa ecclesia de sancta Maria Madalena de Burutta si deit de sentensia supra sa differentia qui aviat canonicu Basili et Zerchilliu, qui su dittu canonicu deppat proare si sos L raseris desu trigu appat dadu a mano †…† posti factu sa rexione desas liras CXVIII qui restat secundum sa confessione de canonicu Leo.

3 Li fuit dadu termen secundum sa voluntade et desu dictu canonicu a der ponner a iurare sos testimongios assu lunis seghente, intituladu XXVIII de supradictu mese.

4 Adveniente autem die lune su dictu canonicu Basili non produghit ne posit a iurare testimongu nexiunu, pro sa cale cosa sa parte aversa conparsit daenanti desu vicariu de Sorra, ad qui fu<i>t comissu sa cosa de mitter a iurare sos testimongios, protestando et rechidendo su ditu Zerchillu de dande ispesas et interesses qui tantu assu presente quantu assu perveniente, protestando ancora qui pius non si li siat dadu termen a produgher nexiunu atteru testimongiu.

 

 

[306], 2 dopo segnore] ≠ per isa
[306], 2 dopo canonicu] ≠ debet