Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [294]

1 Agustu.

2 A bois preideru Franciscu de Marongiu mandamus cumandande subta sa pena et cumandamentu qui ages apidu, prima a pena de excomunicatione, sa secunda a pena de liras X, anchu per isa presente bos cumandamus qui non depiades intrare in sa ecclesia et qui siades custu sapadu primu veniente, qui ad esser a dies VIII de custu mese de agustu de MCCCCXXXXV, in sa villa de Mores ad requesta de donnu Itochor Pyntu et de Julianu Masala et de Pedru Masida. Soddos III.