Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [291]

1 Anchu est istadu dadu cumandamentu dae su scritu vicariu asu scritu preidi Franciscu de Marongiu que deppiat aver pagadu a donnu Johanne Quessa et una carra de orgiu et soddos VI a pena dessu doppiu in ispasiu de dies VIII.

 

 

[291], 1 dopo Quessa] ≠ de una carra de trighu