Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [288]

(c.61v.) 1 Gantine de Nula vicariu.

2 Conparsit Itochor Pintu dessa villa de Siloghu narande adversus a preidi Franciscu de Marongiu, narande que cussu preideru Franciscu at leadu unu boe suo sensa lisensia desu ditu Itochor et factu s’inde at su que at chervidu, que sunt jornadas octo, pro su cale recheret adsu donnu dessu vicariu que ‘nde siat dada una senten- sia.

3 Supra sa dita diferensia ant judicadu et parit illis qui cussu ditu Itochor deppiat mustrare proa over que fatat sacramentu cantas jornadas sunt et que secundu cussu siat pagadu at degheocto dina- ris su die †…†, in cantu non siat misu in pactu cando l’at vendi- du su boe que cusas octo jornadas non sunt iscontadas over mis- sas in su prexiu dessa dita conpora. At pagadu soddos III.

 

 

[288], 2 ≡ que at