Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [270]

(c.58r.) 1 Congregadu totu su capitulu de Sorra secundum si aco- stumat die suprascripta furunt demendados sos titulos desos beneficios dae su segnore episcopu dae sos beneficados sutta sa sentensia desa censura contenta in una litera patente destinada per isu pischopadu, qui assu die scritu derent portare cussos titu- los, et gaxi çesschadunu portait su titulu sou salvu canonicu Basi- li. Arquiprede Lenardu Nonne de çerta gratia, sa qui narat aer in su pischopadu de Sorra, 2 pero su dictu episcopu protestait tando et atteras voltas qui mai non l’at ne l’at aer mai pro canonicu de Sorra per fina qui ad bider debitamente cussa gratia consideradu qui apat atteros beneficios incompatibiles, tando resposiit su arquiprede narando qui non aviat sas bullas pro qui su dictu epi- scopu li aviat leadu sos fruttos et de cantu li cumandat s’inde appellat pero qui li daret per iscriptu per nodaiu autentighu.

3 Supra custu lu declarait a ttotu pro excommunicadu pro qui fuit excommunicadu in Corte de Roma pro çerta hoblighacione secundum qui per istrumentum publicum monstrait nodaiu Gaitta de Salighera assu dictu episcopu.

4 Incontinente declarait su segnore episcopu assu capitulu comen- te su dictu arquiprede et canonicu Pedru de Serra sendo in Sassa- ri in sa domo de Sorra na[n<t>i] assu dictu episcopu qui si in cassu narat isse crimines contra canonicu Basili secundu qui aviat intesu, delibera{n} opponer crimines contra su dictu episcopu et dae paraula in paraula su dictu arquiprede si alçait sas faldas pr<o> aferrare ferru o atteru qui portat, et pro cussu in cussu pre- sente capitulu condenait su dictu arquiprede in CC ducatos cantu pro sas paraulas cantu pro s’attu qui li fetit in domo sua.

5 Incontinente fuit condenadu canonicu Pedru de Serra pro sas perfidas  paraulas  conspiratorias  in  ducattos  C  over  chentu.

6 Simile fuit condenadu canonicu Basilio in chentuquinbanta ducattos pro çertos libellos infamatorios qui deit in su sinodu maiore contra su dictu episcopu in assensia desu dittu canonicu Basili.

7 Canonicu Pedru de Serra mostrait su titulu desu episcopu pre- decessore ma non una bulla, qui ad, desu Papa sa cale demandat su dictu episcopu, sa quale li requeriat in ispa<ciu> de setimanas tres supta sentensia de excomunicatione la deeret presentare.

8 Ploanu Ittochor presentait su titulu de Mores ma non presentait

<comente> tenet su beneficiu de Ottieri cun atteros quinde †…†

 

 

[270], 3 declarait] de ≠ cla –clarait
[270], 4 na[n<t>i]] nain
[270], 4 dopo cri- mines] ≠ a