Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [262]

(c.56r.) 1 †…† episcopu et isu judicait qui †…† li fetit dare sa fide qui fatas in angarias las †…† fatat in angarias †…† narande qui non podiat ne fuit obligadu pro cussu fuit excomunicadu da su canonicu Miali qui assora fuit vicariu e gasi trabascande a paga- rias de messer Angelu de Marongiu, fuit suspesu per fini assu primu die de Nadale proximu sequente. 2 Ne ancora assu die aende pagadu fuit fata unu declaratoria dae su dictu segnore archiepiscopu qui administraret proiteu non aviat pagadu o qui si teneret pro irregulare, pro qui aviat celebradu post sa excomuni- catione e †…† su spaxiu assu ditu primu die.