Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [240]

1 Avendo intessu su venerabile capidulu sa dimanda de canonigu Pedru Uda et isa risposta de reverendo arquiprede supra treighi rasseris de trigu aviat prestadu su ditu canonicu Petru Uda asu ditu arquiprede; 2 et isu arquiprede narat qui est veru qui cussu trigu li at naradu canonicu Pedru: “Venide et liade {venide et liade} su trigu qui mi ages prestadu» et non lu leait. 3 Hue su ditu arquiprede vistu qui canonicu Pedru non leat su trigu secundu qui bi lu aviat prestadu, et vidende qui su trigu si perdiat et in cussu su donnu desu arquipreide su ditu trigu cun su suo †asa† li queria et secundu qui cussu trigu aet vendidu tantu li queret dare asu ditu canonicu, et in cussu su venerabili capidulu bi aet bene miradu et deliberadu qui su arquiprede siat tenudu dareli asu ditu canonicu secundu qui lu aet vendidu s’arquiprede.

4 Rispondet et narat su ditu canonicu Pedru Uda qui de cussa sen- tencia dada s’inde apellat et a primu capidulu.