Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [235]

(c.51v.) †…† MCCCXLVIII.

1  Tenendo  capitulu  su  segnore  episcopu  de  Sorra  supra una lamentacione que ant factu donnu Lenardu Chessa et donnu Comida Uras desa villa de Chelemule, narande comente totu su populu: 2 “Semus male servidos; bo recherimus pro parte de justicia que nos dade modu que siamus servidos comente Christianos”

3 et tando su segnore episcopu d’at factu dare una sentensia in capitulu.

4 Ant judicadu totu una voce dicentes que su segnore episcopu deppiat fagher unu cumandamentu ad canonicu Antoni Porchu que in ispaciu de VI dies deppiat dare recaptu in cusu benefficiu per modo que non si lamentent in ateru modo et que su arenda- mentu siat anulladu.