Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [230]

(c.50r.) 1 A die XV de santu Andria MCCCCXLIIII.

2 Su venerabili vicariu ploanu Angellu Sasu a dimandadu et rechestu ad sos canonicos, si justicia lis paret, que deppiat leare de deghe una dessas berveghes dessu segnore episcopu dessu cumone et su cale est in Chelemule.

3 Sos venerabiles canonicos cun totu su capitulu ant dadu per sentensia qui deppiat aver de deghe una.