Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [226]

(c.49r.) 1 A dies XXII de freargiu de M†…†.

2 Daenanti dessu segnore episcopu de Sorra et de totu su capitulu congregadu in sa villa de Bunanor, in domo dessu vicariu, conparsit su donno dessu archiprede de Rebechu narande adversu et contra ad canonicu Paulu Pynna comente et procuradore qui est pro parte desas heredes de preidi Mariane de Çori comente canonicu Paulu scritu, a tempus qui fuit loghu dessu episcopadu, ad leadu desas terçarras apertinentes ad icussu defuntu et pertantu su dictu archiprede dimandat adsu dictu canonicu Paulu daenanti dessu dictu capitulu.

3 Respondet canonicu Paulu et narat que est istadu et vistu per rexione daenanti dessu segnore archiepiscopu de Turres et dessu capitulu que est istada ispedida cussa rexione.

4 Su capitulu totu congregadu universalimente, non iscordande s’unu dess’ateru, qui ad canonicu Paulu Pynna dant tempus de XV dies que cussa sententia dada per icussu capitulu de Turres mustret per iscriptu, et in cantu non qui su archiprede infra dies XV depiat mustrare totu sas cosas leadas per isu dictu canonicu Paulu.

 

 

[226], 3 dopo daenanti dessu] ≠ donnu
[226], 2 Pynna comente ≡ et