Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [219]

(c.47v.) 1 Tenendo capitulum su venerabile vicariu canonicu Gan- tine de Nula in domo sua, una cun totu su capitulu universale- mente, per una conposicione fatta over conveniencia, su segnore nostru mastru Johanne Çanzu episcopu de Sorra cun canonicu Paulu Pinna, canonicu de Sorra, supra sa camara over beneficiu disfatu, revertidu ad sa mensa episcopale, 2 ço est sancta Victoria de Thailo cun tota sa iurisdicione et pertinencias suas, sa quale conveiencia et conpocitione dat sa dicta camara, zo est sancta Vitoria de Thailo cun tota sas pertinencias suas ad canonicu Pablu Pinna, canonicu de Sorra, durante sa vita dessu dictu cano- nicu Paulu, et zo li at dadu cun consentimentu de totu su capitu- lum. 3 Primo est istadu dimandadu dae su venerabile vicariu scri- tu archipreide Gaingiu Manichas, archiprede de Sorra, supra sa conveniencia facta secundu de supra narat qui est contentu solu pro augmentare sas cosas dessa eclesia, adsu quale totu su capitu- lum est contentu, non discordande s’unu dess’ateru.

 

 

[219], 1 dopo segnore nostru] ≠ episcopu