Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [212]

(c.46v.) 1 A die scrita esendo congregadu su capitulu totu univer- salemente per isu venerabile vicariu in sa villa de Bunanor est ista- du dadu cumandamentu per isu scritu vicariu ad preideru Johan- ne de Serra qui in ispaciu de dies XV apat fatu refudacione et l<ax>adu cussa femina over concubina qui tenet et cazada de totu su piscopadu, 2 adsignando pro su primu termen dies V, pro sa secunda V, pro sa tercia et ultima peremtoria amonicione dies V, et in cantu faguer su contrariu ad esser condempnadu in arbitriu dessu segnore episcopu.