Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [210]

1 A die scrita desu mese scritu.

2 A requesta de donnu Inferrando et narande supra sa differentia qui aviat cun canonicu Barisone de Serra de causas qui li at vintu qui at leadu dae sa villa de Bessude, su segnore episcopu de Ssor- ra, avendo intesu totu sa dimanda facta contra ad icussu, cuman- dat pro qui at vistu et intesu qui su scritu canonicu Barisone est istadu convintu si est istadu factu principiu de rexione et compli- mentu; 3 su vicariu canonicu Paulu, qui erat adsora hoficiale, at cumandadu qui sas cosas de canonicu Barisone siant leadas tantu cantu in sa dicta cantidade qui su dictu Inferrando at ad reciver.

4 Su segnore episcopu de Sorra sa die presente, ut de supra, at dadu cumandamentu ad canonicu Barisone adsu dictu Inferran- do depiat fagher contentu et cumandat adsu ploanu de Mores qui siat pro fagher secussione supra custa dimanda dae sos benes dessu dictu canonicu Barisone.