Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [2]

1 A dies IIII de sanctu Gayni MCCCCXXX.

2 Ad apidu cumandamentu canonicus <Gantine> de Nula chy vista sa presente depiat esser in Sasseri denanti de messer <su episcopu> nostru subta pena de liras V, secundu chi m’inde ad iscritu et dadu cumandamentu.

 

 

[2], 1 ≡ sanctu Gayni] ≠ capodanni.