Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [199]

(c.43v.) †…†

1 Tensit capidulu in santu Nicola de Siloche su multu venerabile canonicu Pedru de Serra, canonicu et vicariu de Sorra, su cale capidulu tenet su dictu vicariu cun sa majore parte desos canoni- cos de Sora et primo 2 su venerabili canonicu Leone Unzazu, canonicu Fiasu Chiquedu, canonicu Andria Seche, preyderu Mariane Corssu, preyderu Basili Pireda, preyderu Simone Man- cha, preyderu Angelu Solina, preyderu Anthoni Marchy, preyde- ru Marchu Piana.