Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [191]

1 A dies II desu messe de martu de MCCCCLXXXVII.

2 Sa prima quenapura de caraessima aet tentu capidulu su multu reverendo vicariu de Sorra secundu sa costuma nostra desu ditu episcopadu, su cale capidulu faquet su ditu vicariu cun sos canonigos de Sorra et rectores et beneficiados in su ditu episcopadu et primu 3 canonicu Leone de Uniçacu, canonicu Julianu de Coros, canonicu Fiaxu Quiquedu, canonigu Andria Seque, canonicu Agustinu Virde, canonicu Mariane Baldu, canonicu Antioghu Nonne, preideru Unbrossu Ispanu rector, preideru Basili Pireda rectore, preideru Pedru de Serra rector de Semestone, preideru Anghelu Deleda rectore, preideru Jagu de Marongiu, preideru Antoni Marche, preideru Johanne Delogu, preideru Marchu de Querqui, preideru Andria de Gardu.

 

 

[191], 2 dopo caraessima] ≠ de carae