Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [167]

1 Est istadu dadu unu cumandamentu per isu venerabili vicariu de Sorra a canonigu Anthoni de Nula a pena de privatione de hoffi- ciu et de benefiçiu, su calle cumandamentu li est dadu per iscrip- tu, qui in ispatiu de dies VI qui apat apidu laxadu et caçadu sa cuncubina dae su episcopadu de Sorra.

 

 

[167], 1 ← dae su episcopadu