Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [156]

(c.34r.) 1 A die VIII de †…†.

†…†

2 Est istadu celebradu su santu hoffiçiu †…† desos mortos pasados et exiam deus aet celebradu su venerabili capidulu in sa ecclesia suprascrita secundum acustumadu in su presente epischopa 3 Su calle capidulu si celebrat cun su venerabili vicariu et primu  canonicu  Leone  et  is<u>  ploanu  de  Mores,  canonicu Comida de Muru, preideru Lenardu Quessa, canonicu Julianu de Coros, preideru Antoni de Marongiu, preideru Jagu de Marongiu, preideru Ambrosu Ispanu, preideru Simone Mancha, preideru Johanne Açene hoficiante de Rebeco et eo canonicu Agustinu Vi<r>de, scrianu de presente epischopadu et judu de nodayu de canonicu Sadurinu Carta.

 

 

[156], 3 dopo Ambrosu] ≠ parola illeggibile
[156], 3 dopo Açene] ≠ hocian