Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [152]

1 A dies XIII de aprile MCCCCXLII.

2 Su archipreidi et isu ploanu una cun totu sos conpangios ant judicadu supra sa diferentia qui at preidi Franciscu cun sos dessa capella, qui su dictu preidi Franciscu non depiat fagher nexiunu sacramentu et nen etiam deus narer missa in cussu beneficiu et nen per totu su episcopadu et icustu li faghent pro qui syat sentenzia dessu megius et qui depiat dare providimentu vista sa presente in cussu beneficiu, et in cantu non qui su vicariu yloy depiat provider.