Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [133]

(c.30r.) 1 A dies XXVIII de Nadale MCCCCXL.

2 Est istadu dadu cumandamentu per isu reverendo episcopu Stephanus de Sorra, tenendo capitulu in sa villa de Bunanor, ad preidi Antoni Murgia qui in ispatiu de dies XV depiat aver dadu et factu cuntemptu ad archipreidi Gayngiu de raseris X de trighu, su quale li est tenudu dare, et confessu ind’est daenanti dessu capitulu et in cantu fallat si l’amus pingnorare.

3 Archipreidi Gayngiu supra sa chistione facta cun Migali de Are, intesa sa sententia dada, si est apelladu adsu capitulu de Turres.

 

 

[133], 2 dopo fallat] ≠ li mitimus