Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [121]

(c.27v.) †…†

1 Su reverendo in Christo patri et domino, domino Stephanus, Dei et apostolice sedis gratia episcopus sorrensis.

2 Est istadu dadu per bucha dessu dictu segnore episcopu pro isa diferentia qui est cun canonicu Paulu Pynna, qui totu sos clerigos de Sorra qui sunt tenudos dare terçaria, dat cumandamentu subta pena de excomunicatione qui in su sacramentu issoro, factu in sa die dessu capitulu mayore sa die ut de supra nominada, que omnia preidi atenudos ad dare terçaria depiant narre ad singulu ad singulu dae annu in annu infra su tempus qui canonicu Paulu Pynna est istadu loghu et visu dessu segnore episcopu Stephane Ardiçon episcopu de Sorra. 3 Su quale su dictu episcopu cuman- dat qui narent sos scritos clerighos cantu trighu, orgiu, fa, baso- lu, omnia bestiamen grossu, minudu, rude et domadu, cavallos et ateras causas dadas adsu scritu canonicu Paulu in nomen et visen- da desu terçu. 4 Et qualuncha preidi alcuna falta post factu su dictu sacramentu volet qui siat privadu dessu beneficiu et per maiore cautela sillu mitimus in su Registru.

 

 

[121], 4 dopo sacramentu] ≠ voluntade